Testamentair Bewind

Een veel gehoorde reden om testamentair bewind in te stellen is het feit dat u van mening bent dat sommige erfgenamen (nog) niet volledig de verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Achterliggende redenen hiervan kunnen zijn omdat u ze nog te jong acht of omdat ze verslaafd of te ziek zijn.

Minderjarigen
U kunt in uw testament een voogd aanwijzen voor het geval beide ouders tegelijkertijd of vlak na elkaar komen te overlijden voordat de kinderen achttien jaar zijn. Dit ter voorkoming dat de Raad voor de Kinderbescherming gaat bepalen wie het gezag over uw kinderen krijgt. De taak van de voogd bestaat uit de dagelijkse persoonlijke zorg voor uw kinderen. Hierbij moet u denken aan de keuze voor welke school, huisvesting en aanschaf van duurzame artikelen. De voogd heeft ook als taak het beheer van het inkomen en vermogen van de uw kinderen.  Uiteraard kiest u iemand als voogd die u in staat acht om adequaat deze persoonlijke zorg aan uw kinderen te verlenen. Het kan echter zijn dat u de voogd niet volledig geschikt acht om het financiële beheer te voeren over de erfenis. Een andere situatie is dat als u gescheiden leefde dan gaat uw ex-partner het bewind voeren over het geërfde vermogen van uw kinderen. Indien u een testamentair bewindvoerder heeft aangesteld dan zal de ex-partner voor bepaalde uitgaven en/of investeringen de medewerking nodig hebben van de bewindvoerder.

Voogdij eindigt zodra de minderjarige kinderen achttien jaar worden. Zij kunnen dan doen en laten met de erfenis wat zij willen. Veel ouders vinden achttien jaar te jong om al vrij over de erfenis te beschikken. Als oplossing kunt u daarom naast een voogd ook een testamentair bewindvoerder in uw testament aanwijzen.

Procedure aanwijzing testamentair bewindvoerder
Nadat u met ons uw wensen heeft doorgesproken kunnen wij u helpen met het indienen van de aanvraag bij de notaris. De procedure in het kort:

  • u laat het testamentair bewind opnemen in uw testament;
  • u kan zelf een bewindvoerder aanwijzen die het beheer over de erfenis op zich neemt conform uw wensen;
  • tenzij u anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van uw overlijden;
  • u kan zelf bepalen hoe lang het bewind moet duren;
  • u kan zelf bepalen aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen.

Onder bewind kunnen worden gesteld de tot (een deel van) de nalatenschap behorende goederen (evenals gelegateerde goederen) ook al behoren ze niet tot de erfenis. Ook op het erfdeel kan u een bewind laten rusten met uitzondering van de legitieme portie. Op grond van artikel 4:166 BW is de erfgenaam bevoegd tot handelingen tot het gewoon onderhoud van de goederen waarover een bewind is gesteld. Voor het overige komt het beheer van het vermogen alleen toe aan de testamentair bewindvoerder.