Disclaimer

Door de website van Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia te bekijken en de algemene informatie die erop staat te gebruiken, stemt u in met onderstaande voorwaarden.

Doelstelling informatie website
De website van Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia is bedoeld om algemene informatie te verstrekken aan geïnteresseerden en klanten van Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia. Ondanks het feit dat de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen en wordt bijgehouden, geven wij geen garantie van welke aard dan ook omtrent de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie op deze website. Tevens is Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia nimmer aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook die intreden door het gebruik door u van de informatie op onze website. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Mocht u informatie gebruiken van onze website dan gebeurt dat voor risico van u zelf.

Copyright © 2014 by: Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia
Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op onze website aanwezige informatie inclusief doch niet beperkt tot teksten, logo’s, headers, handelsmerken en ander grafisch materiaal. Het is de bezoeker van onze website niet toegestaan de aanwezige informatie over te dragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons. 

Werking van de website
Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia vrijwaart zich van enige aansprakelijkheid van welke schade dan ook, ongeacht hoe deze schade ontstaat, die derden derven door de al dan niet beperkte beschikbaarheid van de website en de beperkte functionaliteit of het in het geheel niet functioneren van onze website.

Links & website van derden
Op verschillende plaatsen op onze website worden links aangeboden naar websites van derden. Ook deze links en de websites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, software of beschikbaarheid van de websites van derden.

Aansprakelijkheid gekozen oplossing
De ondersteuning en advisering die Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia u als klant aanbiedt is geheel vrijblijvend en voor uw eigen rekening. Wij verplichten u tot niets want u bepaalt uiteindelijk of u gebruik maakt van onze dienstverlening door met ons een overeenkomst tot dienstverlening aan te gaan. Onze ondersteuning en advisering baseren wij op de door uw aangeleverde informatie en/of omschrijving van uw (financiële en/of juridische) situatie zoals die was op dat moment met die verstrekte informatie en gegevens. Later verstrekte of door ons ontdekte informatie kan leiden tot voortschrijdend inzicht en tot een aangepast advies of ondersteuning.
Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij u verschillende oplossingen aanbieden. Aan de oplossingen kunnen allerlei voor- maar ook nadelen hangen. U als klant bent degene die de uiteindelijke keuze maakt voor één van de aangeboden oplossingen. Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van deze keuze.

Algemene voorwaarden
Op de diverse diensten die Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia levert en op alle overeenkomsten die wij hebben gesloten met klanten omtrent Financiële Zorgverlening en Juridische advies is Nederlands recht van toepassing alsmede de desbetreffende algemene voorwaarden. Voordat de overeenkomst tot dienstverlening wordt getekend, heeft u van ons een exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen. Bewindvoerings- & Juridisch Advieskantoor Ataraxia aanvaardt in elk geval geen aansprakelijkheid tenzij er sprake is van een omstandigheid en/of nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van ons, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.