Privacy verklaring

1. Werkingssfeer
Onderhavige privacy verklaring is alleen van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Ataraxia verstrekt. Ataraxia hecht een groot belang aan uw privacy en handelt daarom overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ataraxia verwerkt alle verkregen data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG. Ataraxia is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat alleen Ataraxia bepaald welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacy verklaring wordt dit nader toegelicht.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Ataraxia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener e/o omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres van een websitebezoeker
– Bankrekeningnummer
Ataraxia verwerkt de volgende bijzondere e/o gevoelige persoonsgegevens van u:
– BSN
– Salaris- of uitkerings- of pensioengegevens
– Vermogens- of schuldengegevens
– Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het oefenen van onze werkzaamheden.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 17 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ataraxiabewind.nl, dan verwijderen wij deze informatie

4. Doel en grondslag(en) verwerking persoonsgegevens
Ataraxia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Ataraxia vertegenwoordigt u op grond van artikel 1:431 BW in- en buiten rechte tijdens het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Ataraxia dient dit op de juiste wijze te beheren. Het beheer en de behartiging van uw vermogensrechtelijke belangen is alleen mogelijk indien Ataraxia over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens kan beschikken.
• Het doen van betalingen is een van onze wettelijke taken.

• Tevens verwerkt Ataraxia ook persoonsgegevens indien wij daar wettelijke toe verplicht zijn bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in de uitvoering van onze dienstverlening.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Ataraxia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ataraxia) tussen zit.

6. Software
Onview wordt gebruikt voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw administratie en voort het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel u als de rechtbank.

Microsoft voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijke vertegenwoordiger van natuurlijke personen, zoals het verzenden van e-mails aan derden.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ataraxia bewaart uw persoonsgegevens (al dan niet verkregen via de website) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: maximaal 7 jaar. In zaken waarin het beschermingsbewind wordt opgeheven bewaard Ataraxia de administratie voor de duur van 7 jaar.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Ataraxia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ataraxia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Websitebezoek en cookies
Ataraxia gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ataraxia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ataraxia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ataraxiabewind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ataraxia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ataraxia neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ataraxiabewind.nl