Taken bewindvoerder

Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen, een bewindvoerder heeft niet de taak en is niet verantwoordelijk voor het oplossen van uw schulden. Ataraxia is aangesteld om geld en goederen van u te beschermen en te beheren. Mocht u schulden hebben, dan adviseren wij u hoe deze schulden het beste kunnen worden opgelost. Dit houdt in dat Ataraxia met u de schulden gaat inventariseren, gaat beoordelen of er sprake is van betalingsachterstanden, of er sprake is van een problematische schuldsituatie en zal vervolgens een plan van aanpak opstellen. In veel gevallen zal een schuldhulpverleningstraject (minnelijke regeling) in uw woonplaats moeten worden aangevraagd.  U dient er rekening mee te houden dat een schuldhulpverleningstraject niet vandaag op morgen is geregeld. Het kan enige maanden in beslag nemen en in de tussentijd kan Ataraxia vaak niet voorkomen dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelen zoals rentekosten, incassokosten of deurwaarderskosten. Als bewindvoerder kan Ataraxia u tijdens en na dit schuldhulpverleningstraject wel begeleiden en bijstaan door ervoor te zorgen dat uw situatie stabiel wordt en blijft.

Takenpakket
Tot het takenpakket van Ataraxia als bewindvoerder behoren de volgende taken:

 • Aanvragen van bewind en indien nodig meegaan naar de zitting;
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden en vorderingen;
 • Bij aanwezige problematische schulden een plan van aanpak opstellen;
 • Optimaliseren van de inkomsten zoals het aanvragen van toeslagen, uitkeringen, subsidies, het regelen van bankzaken en zo nodig adviseren over het verlagen van uw uitgaven;
 • Opstellen van een sluitend budgetplan waarin alle inkomsten, uitgaven en eventuele betalingsregelingen in zijn opgenomen;
 • Uitvoeren van alle betalingsverplichtingen volgens het opgestelde budgetplan bij voldoende inkomsten;
 • Instanties en instellingen aanschrijven en aangeven dat Ataraxia, als uw bewindvoerder, uw financiën beheert. Hierdoor krijgt u geen rekeningen meer thuis maar worden deze naar ons gestuurd. Belangrijke stukken worden naar u doorgestuurd;
 • Bij aanwezigheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB) het beheer hierover voeren;
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en/of kwijtschelding van belastingen;
 • Doen van belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar;
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuur;
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.

Buiten de normale taken van Ataraxia vallen:

 • Ingewikkelde nalatenschappen; *
 • Ontruimingen van woningen; *
 • Verkoop van onroerend goed en aandelen; *
 • Doen van belastingaangifte box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte box 2 en box 3; *
 • Regelen van problematische schulden; **
 • Verhuizingen; *
 • Het meegaan naar diverse instanties.

* Wij kunnen deze werkzaamheden wel voor u uitvoeren, maar hier is in bepaalde gevallen toestemming van de kantonrechter voor nodig. Na toestemming kunnen wij deze taken voor u uitvoeren tegen het geldende uurtarief.
** Ataraxia is ook opgeleid in de schuldhulpverlening en wij kunnen de mogelijkheden met u bespreken en u begeleiden richting het schuldhulpverleningstraject (minnelijk traject) of de WSNP (wettelijke traject). Daarnaast kan Ataraxia u helpen met het stabiliseren van uw huidige financiële situatie in het voortraject maar ook tijdens en na het minnelijke- of wettelijke traject. Dit hangt echter af van uw persoonlijke situatie.

Beëindiging onderbewindstelling
Wanneer u en Ataraxia ervan overtuigd zijn dat u weer zelfstandig uw financiën kunt gaan beheren, zullen wij in overleg de afbouw van het beschermingsbewind bespreken. Geleidelijk aan krijgt u meer verantwoordelijkheden terug. Indien de afbouw naar tevredenheid is afgerond, zullen wij een verzoek tot opheffing van het beschermingsbewind indienen bij de rechtbank. Zo eindigt de onderbewindstelling en krijgt u de volledige zorg en verantwoordelijkheden weer terug. Bewindvoering kan ook eindigen door uw overlijden, indien u onder curatele wordt geplaatst of als de afgesproken periode van onderbewindstelling is afgelopen.

Kosten
Beschermingsbewind kost u ook geld. Voor deze kosten verwijzen wij u naar het tabblad tarieven op onze website. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten uit de bijzondere bijstand. Ataraxia kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van onderbewindstelling. Daarnaast zijn er griffierechten verschuldigd voor de aanvraag van beschermingsbewind bij de rechtbank.