Algemeen

Wanneer kan één van de vormen van financiële zorgverlening voor u een rol van betekenis spelen? Financiële zorgverlening kan een oplossing zijn voor mensen die om welke reden dan ook het overzicht op hun financiële huishouding al dan niet tijdelijk zijn kwijtgeraakt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende oorzaken:
1. Ouderdom
Naarmate mensen ouder worden ervaren zij steeds meer moeilijkheden met het bijhouden en begrijpen van alle (digitale) poststukken en de administratie. Dit kan naar aanleiding van (langdurige) ziekte of andere lichamelijke ongemakken. Maar ook door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, de steeds veranderende wet- en regelgeving die ook steeds complexer wordt en de digitalisering van de contacten met instanties. Het hoeft niet zozeer u te betreffen maar wellicht iemand uit uw naaste omgeving die wel in zo’n situatie verkeerd.

2. Financiële ongeletterdheid
Momenteel dient u in de huidige individualistische samenleving overal van op de hoogte te zijn en alles te begrijpen. Financiële producten worden alsmaar ingewikkelder, voorwaarden steeds langer en het klantcontact is vaak alleen nog digitaal. Tegelijkertijd wordt er wel van u verwacht dat u alles juist en tijdig invult en aanvraagt. Het is dan ook niet vreemd dat het hierbij vaak mis gaat en dat u met de problemen en financiële consequenties blijft zitten.

3. Verstandelijke beperkingen
Mensen met een verstandelijke beperking hebben het extra moeilijk in de huidige samenleving. De samenleving wordt steeds individualistischer en complexer. Alles gaat steeds sneller en contacten verlopen steeds meer digitaal. De kans is dan ook groot dat deze mensen (digitale) formulieren verkeerd invullen of juist niet alles aanvragen waar men recht op zou hebben. Dit kan weer gevolgen hebben voor de balans in hun financiële huishouden.

4. Psychosociale problemen
Psychosociale problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten ten opzichte van andere mensen of instanties. Bijvoorbeeld u voelt zich niet begrepen of verlaten door uw partner of familie. Het kan ook zijn dat u boos bent op een besluit van de belastingdienst of woningbouwvereniging.  Door deze psychosociale problemen kan het zijn dat u andere zaken niet meer bijhoud of ze niet meer overziet bijvoorbeeld uw financiën en/of administratie. De problemen kunnen zich hierdoor in een negatieve spiraal ontwikkelen. Voorkom voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving dat deze problemen zich gaan opstapelen en schakel tijdig deskundige hulp in.

5. (Problematische) schulden
Heel vaak ontstaan schulden door te besluiten bepaalde rekeningen een maand later te betalen. Vaak komt het een maand later er dan ook niet van. Hierdoor kunnen de kosten enorm stijgen door de bijkomende kosten zoals incassokosten en deurwaarderskosten. Er kan dan een situatie ontstaan waarin u geen of nauwelijks nog grip heeft op uw financiële situatie. Het kan zelf zo zijn dat u zich niet meer erkend voelt of dat u niet (meer) mee kan doen aan de samenleving. Maar bovenal u heeft geen idee hoe u weer grip op de situatie kan krijgen. De post niet openen of de deur niet meer open doen is struisvogeltactiek waardoor de schulden alleen maar hoger worden. Komt u er niet zelf meer uit dan zijn er diverse instanties waar u terecht kunt die u kunnen ondersteunen. Voorkom voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving dat de schulden problematisch worden en schakel tijdig deskundige hulp in.

6. Verkwisting of verslaving
Bij verkwisting gaat het erom dat iemand de gewoonte heeft meer geld uit te geven dan hij/zij in werkelijkheid heeft en hierdoor niet goed meer in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij verslaving kan worden gedacht aan alcohol, drugs maar ook koopverslaving.  Er kan dan een situatie ontstaan waarin u geen of nauwelijks nog grip heeft op uw financiële situatie. Het kan zelf zo zijn dat u zich niet meer erkend voelt of dat u niet (meer) mee kan doen aan de samenleving. Maar bovenal u heeft geen idee hoe u weer grip op de situatie kan krijgen. De verkwisting of verslaving kan een dusdanige impact op het leven hebben dat men al snel in een negatieve spiraal terecht komt en niet meer in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Het is dan ook zaak om vroegtijdig hulp te zoeken bij deskundige instanties.

Merkt u dat het zelfstandig beheren van uw financiën en administratie een probleem wordt? Veel mensen ervaren dit zelf niet (meer) kunnen als een enorme last of schamen zich ervoor. Deze gevoelens kunnen weer leiden tot allerlei problemen als stress en depressiviteit. Dit kunt u echter voorkomen. Indien uw omgeving u niet kan helpen, kan Ataraxia u in uw eigen tempo op financieel gebied ondersteunen en begeleiden naar meer financiële zelfredzaamheid.  Zo nodig schakelen wij in samenspraak met u ook flankerende instanties in indien deze nodig zijn om eventuele andere niet-financiële problemen op- en aan te pakken.
Ataraxia geeft ook budgetadvies aan mensen die onder normale omstandigheden prima zelf hun financiën kunnen beheren. Zij hebben echter tijdelijk advies nodig bij het op orde brengen van hun inkomsten- en uitgavenpatroon doordat ze bijvoorbeeld even zonder werk zitten of in een echtscheiding liggen. Afhankelijk van uw situatie kan Ataraxia een van de volgende diensten inzetten om u te helpen:

Ataraxia onderscheidt zich bij de uitvoering van deze diensten door een professionele aanpak met de nadruk op dienstverlening. Bij Ataraxia vormen een goede bereikbaarheid, een open en transparante communicatie en duidelijke afspraken de basis voor een optimale samenwerking. Door jarenlange werkervaring zijn wij ook alert op de (eigenlijke) vraag achter de gestelde vragen. Wij denken met u mee en Ataraxia heeft altijd uw belang op het netvlies staan. De diensten worden in de afzonderlijke tabbladen verder toegelicht.

Wat doen wij niet
Ataraxia biedt geen schuldhulpverleningstrajecten aan. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw gemeente. Ataraxia heeft wel de kennis over schuldhulpverlening in huis en kan u dus wel in en na zo’n traject bijstaan en/of adviseren. Er worden ook geen werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wij kunnen u wel in en na zo’n traject bijstaan en adviseren.

Bewindvoeringskantoor Ataraxia werkt niet met een wachtlijst. U wordt bij uw aanmelding dan ook onmiddellijk verder geholpen. Voor de contactmogelijkheden verwijzen wij u naar het tabblad Informatie & Contact.