Wat is BBW?

Indien u onder bewind bent gesteld, draagt u zelf niet meer de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg van uw eigen financiën. U blijft echter wel te allen tijde de eindverantwoordelijke voor uw financiën ondanks dat u onder bewind staat. Het is niet altijd nodig om het gehele vermogen van u onder bewind te stellen. Soms kan worden volstaan met de onderbewindstelling van een gedeelte van de goederen. Goederen zijn volgens de wet zaken en rechten. Zaken zijn dingen die u kunt aanraken zoals een huis, een bankstel of een stuk grond. Naast zaken kan u rechten hebben zoals het recht op salaris of een uitkering. De onderbewindstelling begint op de eerste dag nadat de beschikking door de griffie van de rechtbank is verzonden of op een in die beschikking genoemde datum.
Vanaf dat moment neemt Ataraxia als bewindvoerder de zorg en verantwoordelijkheid van u over. U draagt dan uw handelingsbevoegdheid voor financiële zaken aan ons over.

Ataraxia is vanaf dan verantwoordelijk voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Onder “beheren” wordt verstaan goed zorg dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van een administratie daarover. Indien u onder bewind bent gesteld blijft u wel handelingsbekwaam. Dit betekent dat u wel zelfstandige rechtshandelingen mag verrichten. Daarom blijft u ook eindverantwoordelijke voor uw financiële huishouding ondanks dat u onder bewind staat. Wij leggen daarom dan ook regelmatig verantwoording aan u af. Daarnaast wordt ook jaarlijks verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Ataraxia opent (indien nodig) voor u een beheerrekening en een leefgeldrekening. Beide rekeningen staan op naam van u. Op de beheerrekening zullen voortaan alle inkomsten komen. Van de beheerrekening zal Ataraxia alle betalingen doen bij voldoende inkomsten. Uw leefgeld wordt wekelijks of maandelijks gestort op uw leefgeldrekening. U bepaalt zelf hoe u uw leefgeld uitgeeft maar over uw overige geld en goederen die onder bewind zijn gesteld kunt u niet zelf meer beschikken. Indien u bijvoorbeeld een grote uitgave wilt doen, heeft u toestemming nodig van ons. Ataraxia beslist zoveel mogelijk samen met u. Hoewel dit misschien onaantrekkelijk lijkt, levert het voor u juist wel de noodzakelijke rust op. Doordat Ataraxia de financiële situatie op orde brengt en houdt heeft u meer tijd en energie over om aan andere zaken te besteden die belangrijk voor u zijn in uw leven.