Pensioenen

Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u juridisch ondersteunen en adviseren met betrekking tot uw pensioenvoorziening in de tweede pijler. Een kenmerk van een tweede pijler pensioenvoorziening is dat de opbouw ervan aan het verrichten van arbeid is gerelateerd. De pensioenvoorziening kan geregeld zijn in een individuele- of collectieve arbeidsovereenkomst. Ataraxia heeft zowel ervaring met rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen bij verzekeraars als met pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds.

Pensioenrecht
Het pensioenrecht is een geheel zelfstandig specialisme binnen de rechtswetenschap. In het pensioenrecht heeft u te maken met een veelzijdigheid aan specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast is er ook veel rechtspraak op dit gebied en krijgt u ook te maken met de regels van de toezichthouders. Als ervaren pensioenjurist hebben wij een jarenlange praktijkervaring opgedaan met de Pensioenwet (PW) en de hiermee verband houdende wet- en regelgeving. Hierbij moet u denken aan de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de fiscale regels met betrekking tot pensioenen, het arbeidsrecht, wetgeving op het gebied van gelijke behandeling en sociaal zekerheidsrecht. Het pensioenrecht raakt ook andere rechtsgebieden zoals het verzekeringsrecht, CAO-recht en onderdelen van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij komt dat de laatste jaren het Europese recht ook steeds meer met regels komt op het gebied van pensioenen.

Wat doen wij niet
Wij adviseren niet over tweede pijler pensioenproducten waarvoor het advies valt onder de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Wij kunnen u wel voorzien van een second opinion met betrekking tot de juridische vereisten van het door u gewenste pensioenproduct.

Wat doen we wel
Al enige tijd neemt de juridisering binnen de pensioenbranche alsmaar toe. Er is een sterke toename van juridische procedures op het gebied van pensioenen. Het is dan ook niet vreemd dat er een disclaimer cultuur is ontstaan. Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u juridisch ondersteunen en adviseren op onder andere de volgende onderwerpen:

 • Juridische ondersteuning en advisering over het opstellen en wijzigen van pensioenovereenkomsten, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten en verzekeringsvoorwaarden;
 • Pensioen- en fiscaal juridische advisering aan werkgevers, werknemers/deelnemers, pensioenfondsbesturen en andere fondsorganen zoals de deelnemersraad;
 • Werkingssfeeronderzoek;
 • Opstellen, second opinion en indienen van verzoek tot verplichtstelling van een BPF of algemeen verbindend verklaring VUT- en Sociaal Fondsen bij SZW;
 • Advisering over en/of juridische begeleiding bij dispensatieverzoeken in verband met aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds;
 • Ondersteuning en advisering bij pensioengeschillen tussen u en uw werknemers of met uw pensioenuitvoerder;
 • Uitvoeren van een second opinion in het geval van een wijziging van de pensioenregeling(en);
 • Ondersteuning en advisering over medezeggenschapsvraagstukken inzake pensioenen;
 • Het juridisch toetsen van uw communicatie uitingen over uw pensioenregeling;
 • Advisering van advocaten inzake pensioenaangelegenheden met betrekking tot echtscheiding, gelijke behandeling of fusie en overname;
 • Pensioen- en fiscaal juridische advisering aan onder andere advocaten, ondernemingsraden, het intermediair, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren;
 • Het verzorgen op locatie van voorlichting aan uw werknemers over hun pensioenregeling;
 • Het verzorgen op locatie van inloopspreekuren. Deze inloopspreekuren kunnen eenmalig maar ook op structurele basis plaatsvinden. Door te faciliteren in een inloopspreekuur stelt u uw werknemers in staat zich te laten informeren en adviseren over hun pensioenregeling en de bij hun aanwezige vragen hierover.

Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan ook op ad interim basis op locatie bij u aan de slag met diverse pensioen gerelateerde projecten of opdrachten. Neem gerust contact met ons op voor informatie en prijzen op 06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.