Primair Onderwijs

Binnen het primair onderwijs (PO) is de medezeggenschap geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op basis van de WMS dient elke school een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De leden van een MR bestaan uit ouders en leerkrachten. Indien het bevoegd gezag meerdere scholen beheert, dient er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld te worden. Binnen de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd.
In het kader van passend onderwijs komt er vanaf 1 augustus 2014 een nieuw stelsel die scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoals kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Hiervoor werken scholen samen binnen een Samenwerkingsverband (SWV). De medezeggenschap van ouders en leerkrachten binnen het SWV ligt bij de ondersteuningsplanraad (OPR).

Juridisch Advieskantoor Ataraxia kan u juridisch ondersteunen en adviseren bij het instellen van een (G)MR en/of OPR. Daarnaast kunnen wij u en/of de (G)MR/OPR ondersteunen en adviseren over de rechten en plichten. Tevens kunnen wij alle benodigde juridische documenten opstellen of redigeren of voorzien van een second opinion. Zit u als school of zit de (G)MR/OPR met vragen? Wij zijn vrijblijvend bereikbaar op
06 123 12 989 of via de e-mail juridisch@ataraxiabewind.nl.